#Bildungsgutschein
#Επαγγελματική_ανάπτυξη
#Κριτήρια_επιλεξιμότητας

Απαιτήσεις εκπαιδευτικών κουπονιών

1/8/2024

Απαιτήσεις εκπαιδευτικών κουπονιών cover image

Τι ακριβώς είναι ένα εκπαιδευτικό κουπόνι;

Το Bildungsgutschein είναι ένα σύστημα κουπονιών στη Γερμανία, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τα άτομα στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, καλύπτοντας το κόστος συγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης ή εκπαίδευσης. Εκδίδεται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης (Bundesagentur für Arbeit) ή τα κέντρα εργασίας και παρέχει οικονομική βοήθεια για εγκεκριμένα μαθήματα ή κατάρτιση που αποσκοπούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων ενός ατόμου που σχετίζονται με την εργασία ή το βοηθούν να επανέλθει στην αγορά εργασίας. Το κουπόνι περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τους εκπαιδευτικούς στόχους, τη διάρκεια, την περίοδο ισχύος και το πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είναι διαθέσιμο για ανέργους, άτομα που αναζητούν εργασία ή ήδη εργαζόμενους που αναζητούν περαιτέρω κατάρτιση και βοηθά στη χρηματοδότηση δαπανών όπως τα δίδακτρα των μαθημάτων, η φροντίδα των παιδιών ή η μεταφορά που σχετίζονται με το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Τα άτομα που είναι άνεργα, αναζητούν εργασία ή εργάζονται σήμερα είναι επιλέξιμα για να λάβουν εκπαιδευτική επιταγή. Αυτή η επιταγή εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός απασχόλησης ή το κέντρο εργασίας θα βοηθήσει στην κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών για τη συνεχή επαγγελματική σας ανάπτυξη. Τα καλυπτόμενα έξοδα μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δίδακτρα, έξοδα παιδικής φροντίδας και έξοδα μεταφοράς.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απόκτηση Bildungsgutschein;

Για να αποκτήσετε Bildungsgutschein στη Γερμανία, πρέπει συνήθως να πληρούνται διάφορα κριτήρια:

 • Κατάσταση επιλεξιμότητας: Πρέπει να είστε εγγεγραμμένος άνεργος, να αναζητάτε εργασία ή να εργάζεστε ήδη αλλά να χρειάζεστε περαιτέρω κατάρτιση για να εξασφαλίσετε μια θέση εργασίας ή να προχωρήσετε στην καριέρα σας.

 • Αξιολόγηση: Ο οργανισμός απασχόλησης ή το κέντρο εργασίας θα αξιολογήσει την κατάστασή σας για να καθορίσει εάν η περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση είναι απαραίτητη για να βελτιωθούν οι προοπτικές απασχόλησής σας.

 • Διαβούλευση: Για να συζητήσετε τους στόχους σας, το είδος της κατάρτισης που απαιτείται και τη σημασία της για τις επαγγελματικές σας φιλοδοξίες, θα χρειαστεί πιθανότατα να παρακολουθήσετε διαβουλεύσεις ή συζητήσεις με έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας.

 • Έγκριση εκπαιδευτικού ιδρύματος: Η Code Labs Academy είναι εγκεκριμένο ίδρυμα. Το μάθημα που σκοπεύετε να παρακολουθήσετε θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές και τους στόχους του οργανισμού.

 • Εκπλήρωση των απαιτήσεων: Ενδέχεται να χρειαστεί να αποδείξετε ότι πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις για τον επιλεγμένο κύκλο μαθημάτων ή κατάρτισης, όπως εκπαιδευτικά προσόντα ή σχετική εργασιακή εμπειρία.

 • Δέσμευση: Ενδέχεται να αναμένεται ότι θα πρέπει να δεσμευτείτε ότι θα ολοκληρώσετε την εγκεκριμένη κατάρτιση ή τον εγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων για να επωφεληθείτε από το Bildungsgutschein.

Η εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων και η ύπαρξη ενός σαφούς σχεδίου για τον τρόπο με τον οποίο η κατάρτιση θα συμβάλει στην απασχολησιμότητά σας ή στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας σας είναι ζωτικής σημασίας για την απόκτηση του Bildungsgutschein.

Πόσο δύσκολο είναι να λάβει κανείς εκπαιδευτικό κουπόνι;

Η δυσκολία απόκτησης εκπαιδευτικού κουπονιού μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις ατομικές συνθήκες και τις ειδικές απαιτήσεις που θέτει ο οργανισμός απασχόλησης ή το κέντρο εργασίας. Ακολουθούν ορισμένοι παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία:

 • Κριτήρια επιλεξιμότητας: Η πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας είναι απαραίτητη. Εάν εμπίπτετε στις κατηγορίες των ανέργων, των ατόμων που αναζητούν εργασία ή των εργαζομένων που χρειάζονται περαιτέρω κατάρτιση, έχετε μια βάση για να υποβάλετε αίτηση.

 • Συνάφεια της κατάρτισης: Η απόδειξη της συνάφειας της κατάρτισης ή της εκπαίδευσης με τους επαγγελματικούς σας στόχους ή τις προοπτικές απασχόλησης είναι ζωτικής σημασίας. Η κατάρτιση θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του οργανισμού για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας.

 • Διαθέσιμη χρηματοδότηση: Η διαθεσιμότητα των κονδυλίων που διατίθενται για αυτά τα κουπόνια μπορεί να επηρεάσει την προσβασιμότητά τους. Οι περιορισμένοι προϋπολογισμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυστηρότερα κριτήρια ή σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των αιτούντων.

 • Έγκριση μαθήματος: Είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι το επιλεγμένο μάθημα ή εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι εγκεκριμένο από τον οργανισμό απασχόλησης ή το κέντρο εργασίας. Όλα τα bootcamps μερικής και πλήρους απασχόλησης της Code Labs Academy είναι πιστοποιημένα.

 • Τεκμηρίωση και συμμόρφωση: Η παροχή όλων των απαραίτητων εγγράφων, η τήρηση των απαιτήσεων και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες του οργανισμού είναι βασικά βήματα. Τυχόν ασυμφωνίες ή ελλιπείς πληροφορίες θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ή να επηρεάσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

 • Διαβούλευση και σχεδιασμός: Η συμμετοχή σε διαβουλεύσεις με συμβούλους σταδιοδρομίας ή συμβούλους και η ύπαρξη ενός καλά μελετημένου σχεδίου σχετικά με το πώς η εκπαίδευση ή η κατάρτιση θα ωφελήσει την καριέρα σας μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητές σας.

Συνολικά, ενώ η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει την εκπλήρωση ορισμένων κριτηρίων και απαιτήσεων, έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τα άτομα στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η επιμονή, η σαφήνεια των στόχων σας και η ευθυγράμμιση των εκπαιδευτικών σας στόχων με τους στόχους του οργανισμού μπορούν να βελτιώσουν τις πιθανότητές σας να αποκτήσετε ένα εκπαιδευτικό κουπόνι.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για εκπαιδευτικό κουπόνι;

Θα λάβετε ένα εκπαιδευτικό κουπόνι από τον αρμόδιο εκδότη, όπως ο οργανισμός απασχόλησης ή το κέντρο απασχόλησης. Για να υποβάλετε αίτηση για την επιταγή, απαιτείται προσωπική συζήτηση για να επιβεβαιωθεί, μεταξύ άλλων, αν πληροίτε τα βασικά κριτήρια.

Πώς μπορώ να εξαργυρώσω ένα εκπαιδευτικό κουπόνι;

Μόλις αποκτήσετε ένα εκπαιδευτικό κουπόνι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε έναν διαπιστευμένο πάροχο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της προτίμησής σας, όπως η Code Labs Academy. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι το εκπαιδευτικό ίδρυμα που επιλέξατε να διαθέτει εξουσιοδότηση και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς της SGB III. Η Code Labs Academy πληροί αυτή την προϋπόθεση: όλα τα μαθήματά μας είναι πιστοποιημένα. Έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων - από την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την επιστήμη δεδομένων/τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το UX/UI-Design και την ανάπτυξη ιστοσελίδων - ταοποία προσφέρονται ζωντανά μέσω διαδικτύου, είναι προσβάσιμα από οπουδήποτε και είναι διαθέσιμα σε βάση μερικής ή πλήρους απασχόλησης.

Πώς μοιάζει ένα εκπαιδευτικό κουπόνι;

Το εκπαιδευτικό κουπόνι περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Καθορισμένος εκπαιδευτικός στόχος (π.χ. το είδος της επιμόρφωσης που επιδιώκετε)

 • Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης (η διάρκεια που μπορεί ή πρέπει να διαρκέσει το πρόγραμμα)

 • Γεωγραφική περιοχή στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κουπόνι

 • Ημερομηνία λήξης (έως τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης)

Πόσο καιρό ισχύει ένα εκπαιδευτικό κουπόνι;

Το εκπαιδευτικό κουπόνι πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε διάστημα τριών μηνών, αλλιώς θα λήξει και θα καταστεί άκυρο.


Career Services background pattern

Υπηρεσίες καριέρας

Contact Section background image

Ας μείνουμε σε επαφή

Code Labs Academy © 2024 Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.